Fem Circ! Fem Cultura!

PARC DEL FÒRUM DE BARCELONA
Moll de la Vela, 2 08930 Sant Adrià del Besós
Telf. (+34) 93 356 09 31 •info@apcc.cat

ombra
Ets a: Portada > El circ a Catalunya > Recursos i documentació

Recursos i documentació

Mostrant de 1 a 10 de 40 entrades disponibles.

RSS
 • Com abonar/pagar als i les artistes la part corresponent de la subvenció per despeses de cancel·lació de l'OSIC

  El Decret Llei núm. 38/2020, de 3 de novembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19 recull les bases de la subvenció per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19 (articulo 1-11).


  L’article 3.g de l’esmentada subvenció estableix com a requisit:

  Article 3
  Requisits i condicions
  Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:

  g) En els supòsits que consten a l’apartat a.1 de la base 2 referits a companyies, grups o orquestres, es condiciona la subvenció a compensar a cada membre del grup en la part que correspon al seu caixet, si escau.

  Per tant, les persones físiques i jurídiques que sol·liciten l’esmentada subvenció i que gestionen una companyia, grup o orquestra, han d’abonar a cada membre del grup la part proporcional que correspon pel seu caixet respecte al percentatge rebut per la subvenció.
  Com abonar aquesta compensació als i les artistes treballadores?

  La indemnització als i les artistes treballadores que havien de prestar serveis laborals en l’espectacle suspès té la consideració de rendiment del treball ->>

  El articulo 17 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio establece que

  Artículo 17. Rendimientos íntegros del trabajo.
  1. Se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.
  Per acreditar el cobrament de la compensació, l’artista treballador/a pot emetre un rebut en el que constarà la quantitat que ha percebut i la retenció d’IRPF a aplicar a l’esmentada quantitat.

  ->>Per cobrar l’esmentada compensació, no s’ha de donar d’alta al treballador/a en el Règim General de la Seguretat Social, Especialitat Artistes, ja que no ha prestat el servei laboral en el bolo puntual.

  Adjuntem AQUI un model de rebut.

  Qualsevol qüestió, us podeu adreçar a l’APCC a través del correu apcc@apcc.cat.

 • Estadística d'arts escèniques 2014 Companyies de circ (Generalitat de Catalunya)

  Aquí podeu trobar l'enllaç amb els resultats de l'enquesta duta a terme per la Generalitat de Catalunya.

 • Llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals (aprovada el 22 de juliol de 2015)

  Llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals (aprovada el 22 de juliol de 2015)

  Diari de sessions corresponent al debat i votació de la llei

 • Relatoria de la sessió informativa organització d'espectacles: Llei d'espectacles públics i Plans d'autoprotecció

  Amb motiu de l’avantprojecte de Llei d’Ordenació de les Activitats d’Espectacles
  Públics i Recreatives, i l’aprovació del nou Decret 30/2015, de 3 de març, on
  s’estableix el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
  d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, el dia 14 de maig de 2015 la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de Fira Mediterrània, va organitzar una jornada informativa i una taula rodona on es van analitzar les
  principals novetats.

  La relatoria es pot llegir aquí

 • 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura

  Document elaborat pel Consell Nacional de la Cultura i de la Arts (CoNCA).

  Es pot llegir aquí

  I aquí el resum exectiu

  I aquí l'informe de seguiment amb data Juliol 2015

  Conjunt de mesures per a millorar les condicions de treball de creadors, artistes, intèrprets i professionals d’altres oficis connexes, els quals sovint es troben en una situació de precarietat tal com revelen les dades recollides en una enquesta realitzada pel CoNCA en la que s’evidencia que el 43% dels treballadors del sector perceben menys de 12.000 euros d’ingressos bruts anuals per la seva activitat artística.

  El document és el resultat d'un estudi previ que ha recollit totes les tasques realitzades anteriorment i les reivindicacions històriques de les organitzacions representatives dels treballadors de la cultura. Aquesta feina ha permès plantejar alternatives per intentar donar resposta a situacions anòmales del sector tant en un àmbit normatiu com en el de gestió.

  El document resultant, que ha estat contrastat amb els representants del sector en un procés d’esmena i millora, inclou 36 propostes agrupades en quatre eixos temàtics: el tributari, el laboral, el contractual i de drets d’autor i el formatiu.

 • Relatoría I Encuentro de Circ Social de Catalunya

  Relatoría del I Encuentro de Circo Social de Cataluña que tuvo lugar en el Ateneu Popular 9 Barris el 29 de noviembre de 2014, organizada por la Comisión de Formación de la la APCC con la colaboración del Ateneu Popular 9 Barris. En el Encuentro participaron más de setenta personas de todo el estado español. Durante todo el día se pudieron intercambiar experiencias, hablar de las potencialidades y los límites del sector y analizar la situación del II Plan Integral de Circo de Cataluña.

  La relatoría se puede leer aquí

 1. << Anterior
 2. Següent >>
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4