Fem Circ! Fem Cultura!

PARC DEL FÒRUM DE BARCELONA
Moll de la Vela, 2 08930 Sant Adrià del Besós
Telf. (+34) 93 356 09 31 •info@apcc.cat

ombra
Ets a: Portada > El circ a Catalunya > Recursos i documentació

Notícies

<<Altres notícies

Com abonar/pagar als i les artistes la part corresponent de la subvenció per despeses de cancel·lació de l'OSIC

El Decret Llei núm. 38/2020, de 3 de novembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19 recull les bases de la subvenció per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19 (articulo 1-11).


L’article 3.g de l’esmentada subvenció estableix com a requisit:

Article 3
Requisits i condicions
Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:

g) En els supòsits que consten a l’apartat a.1 de la base 2 referits a companyies, grups o orquestres, es condiciona la subvenció a compensar a cada membre del grup en la part que correspon al seu caixet, si escau.

Per tant, les persones físiques i jurídiques que sol·liciten l’esmentada subvenció i que gestionen una companyia, grup o orquestra, han d’abonar a cada membre del grup la part proporcional que correspon pel seu caixet respecte al percentatge rebut per la subvenció.
Com abonar aquesta compensació als i les artistes treballadores?

La indemnització als i les artistes treballadores que havien de prestar serveis laborals en l’espectacle suspès té la consideració de rendiment del treball ->>

El articulo 17 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio establece que

Artículo 17. Rendimientos íntegros del trabajo.
1. Se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.
Per acreditar el cobrament de la compensació, l’artista treballador/a pot emetre un rebut en el que constarà la quantitat que ha percebut i la retenció d’IRPF a aplicar a l’esmentada quantitat.

->>Per cobrar l’esmentada compensació, no s’ha de donar d’alta al treballador/a en el Règim General de la Seguretat Social, Especialitat Artistes, ja que no ha prestat el servei laboral en el bolo puntual.

Adjuntem AQUI un model de rebut.

Qualsevol qüestió, us podeu adreçar a l’APCC a través del correu apcc@apcc.cat.