Informació per a autònoms i persones que han de demanar l'atur

Us  deixem més informació detallada sobre les mesures que afecten a persones treballadores (ja sigui autònomes com a persones contractades que han de demanar l'atur) endegades per les administracions catalana i estatal arran de les conseqüències de la crisi sanitària generada pel COVID-19. Des de l'APCC sabem que aquesta crisi afecta a la majoria de professionals del circ, que viuen normalment en precarietat econòmica i amb poca estabilitat laboral, i estem recollint les vostres peticions d'assessoraments. Esperem que aquesta informació pugui resoldre els vostres dubtes, i si ho necessiteu, podeu sol·licitar un assessorament amb l'advocada Andrea Leunda.


1. MESURES APLICABLES A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES AFECTADES PER LA CRISI SANITARIA PROVOCADA PEL COVID-19

En aquest document es recullen les mesures que a dia d’avui (23/03/2020) s’han aprovat per pal·liar els greus efectes que la crisi sanitària està tenint en les persones treballadores autònomes.

Prestació extraordinària per cessament d'activitat

Les persones treballadores autònomes que hàgiu hagut de suspendre la vostra activitat, o que hàgiu patit una reducció dràstica de la mateixa, podeu sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Qui pot sol·licitar la prestació?
•    Les persones treballadores per compte propi donades d’alta al Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA).
•    Les persones treballadores de les cooperatives de treball associat que hagin optat per l’enquadrament com a treballadores per compte propi en el Règim Especial que correspongui.

Quins requisits he de complir?
•    Estar donat/da d’alta al RETA a la data de la declaració de l’estat d’alarma.
•    Que l’activitat que es realitza s’hagi vist directament suspesa en virtut del previst al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma.
Per tant, si prestaves serveis com artista en bolos o donaves classes i estaves donat d’alta al RETA, entenem que pots  accedir a la prestació extraordinària.
En el supòsit que l’activitat no s’hagi vist directament suspesa, és necessari acreditar la reducció de la facturació en un 75 % com a mínim, en relació amb la facturació efectuada al semestre anterior.
•    Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de Seguretat Social. No obstant, si a la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació, no es complís amb aquest requisit, es podran ingressar les quotes degudes en el termini improrrogable de trenta dies naturals a comptar des de la data de la suspensió de l’activitat.
•    No percebre qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

Quan començaré a percebre la prestació?
•    La prestació es percebrà des del dia 14 de març fins a l’últim dia del mes en el que finalitzi l’estat d’alarma.

Quina quantitat percebré?
•    La prestació serà del 70 % de la base reguladora.
Com puc calcular la base reguladora? Serà la mitjana de les bases per les quals s’hagi cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal del cessament.
Si no he estat donada d’alta al RETA durant els dotze mesos anteriors? La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70 % de la base mínima de cotització del RETA. Per tant, serà de 661,08 €.
•    Tanmateix, la persona treballadora autònoma queda exonerada d’abonar les cotitzacions.

Quins passos he de seguir per sol·licitar la prestació?
•    Contactar telefònicament o de manera telemàtica amb la vostra Mútua col·laboradora i us explicaran com tramitar la prestació.
•    És important tenir en compte que per tramitar la prestació no és necessari donar-se de baixa de l’activitat, ni a l’Agència Tributària, ni a la Seguretat Social. Per la seva banda, els i les administradores de les empreses tampoc hauran de cessar del seu càrrec.
En què es diferencia aquesta prestació extraordinària de la prestació ordinària per cessament d’activitat?
•    Si estàs pagant la tarifa plana o una quota bonificada podràs demanar la prestació sense perdre la bonificació. Així, aquesta es mantindrà quan finalitzi l’estat d’alarma.
•    Seguiràs cotitzant mentre percebis aquesta prestació. Per tant, no es gastaran dies d’atur a efectes de demanar una futura prestació.
•    Per cobrar aquesta prestació no és necessari haver cotitzat per la cobertura per cessament d’activitat.

Línia d'ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel Coronavirus

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes.
El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini. És a dir, les persones beneficiàries es seleccionaran sobre la base d’una comparació entre les sol·licituds presentades, tenint en compte els criteris valoratius que hagi fixat l’Administració. 

Qui pot sol·licitar l’ajut?
•    Persones treballadores autònomes, persona física, inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).
Per tant, no està adreçat a les persones treballadores autònomes sòcies de societats mercantils, cooperatives o societats laborals, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.
Quins són els requisits per sol·licitar l’ajut?
•    Estar donats d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA).
•    Tenir domicili fiscal a Catalunya.
•    Figurar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’AEAT en una de les activitats de les quals les autoritats sanitàries hagin decretat el tancament.
•    Acreditar una reducció dràstica i involuntària de la facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en l’activitat econòmica. L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.
•    No disposar d’altres fonts alternatives d’ingressos.
•    La percepció de l’ajut serà incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

Quan s’inicia el termini per sol·licitar l’ajut?
•    L’ajut es podrà demanar a partir del dia 1 d’abril de 2020.

Quina serà la quantia i forma de pagament de l’ajut?
•    L’ajut pot arribar a ser d’un màxim de 2.000 €.
•    La quantia de l’ajut es decidirà d’acord amb la documentació que la persona treballadora autònoma enviï acreditant les pèrdues econòmiques que hagi patit. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició.
•    L’ajut es materialitzarà en un únic pagament.

Com puc sol·licitar l’ajut?
•    L’ajut es sol·licitarà telemàticament tot i que l’enllaç encara no està activat.
•    Encara no s’ha determinat la documentació concreta que es demanarà, però per ara és clar que s’haurà de presentar la documentació necessària per acreditar les pèrdues econòmiques sofertes.

Ajornament dels deutes tributaris estatals
Podràs ajornar el pagament dels deutes tributaris estatals fins a un màxim de 30.000 € que estiguin en període voluntari de pagament des del passat 13 de març fins al proper 20 de maig de 2.020.

Qui pot ajornar el pagament?
La persona deutora ha de ser una persona o entitat amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros per l’any 2019.

Quines són les condicions de l’ajornament?
•    El termini serà de sis mesos.
•    Durant els tres primers mesos d’ajornament no meritaran interessos de demora.

Moratòria en els terminis d'autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits a la comunitat autònoma de Catalunya

Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits a la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern estatal el passat 14 de març.
 

2.COM SOL· LICITAR L’ATUR MENTRE ES MANTINGUI L’ESTAT D’ALARMA

*Atenent a l’excepcionalitat de la situació, és possible que el procediment sigui susceptible de modificacions.


1.Demanar cita prèvia telefònicament o online:

CITA PREVIA ON LINE: Atenció des de les oficines de prestacions sol·licitant la Cita Prèvia del SEPE a
- https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
- http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica/tel-citaprevia.html


2. Un cop es demani cita prèvia, el SEPE es posarà en contacte amb vosaltres, en cap cas s’ha d’anar a l’Oficina del SEPE.

Documents a presentar:

    • Qualsevol document bancari en el que figuri el vostre número de compte en el que voleu cobrar l’atur.

    • En cas de tenir fills o filles, el llibre de família o document equivalent. Si estan en acolliment, resolució judicial o administrativa amb la data d’efectes d’acolliment. En cas que s'escaigui, el document de discapacitat de fills o filles majors de 26 anys.

    • Sentència i/o conveni regulador en cas de separació o divorci.

    • En cas de fills i filles a l’estranger, identificació i acreditació de la seva situació laboral mitjançant certificat administratiu legalitzat o formularis U006/E302 en cas de residir a l’Espai Econòmic Europeu.

    • Acreditació de la situació legal de desocupació: El SEPE estableix que no es requereix aportar documentació addicional en els següents casos: Artistes donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, Especialitat Artistes. Per tant, no has de presentar documentació addicional tot i que sí és necessari que:

    En el supòsit que demanis la prestació d’atur: sol·licitis a les empreses, amb les quals hagis treballat els últims dos mesos, l’enviament del certificat d’empresa tan aviat com puguin al SEPE (Servicio Estatal Público de Empleo).

    En el supòsit que hagis suspès la prestació d’atur ja concedida i vulguis reactivar-la: sol·licitis a l’última empresa amb la qual hagis treballat l’enviament del certificat d’empresa tan ràpidament com es pugui al SEPE (Servicio Estatal Público de Empleo).


Càlcul de la base reguladora:

    La base reguladora per calcular l’atur és el resultat de la mitjana de les bases de cotització per atur dels últims 180 dies treballats precedents a la situació legal d’atur o al moment en que va finalitzar l’obligació de cotitzar.

    • Del dia 1 al 180 es percebrà el 70 % de la base reguladora.

    • A partir del dia 181 es percebrà el 50 % de la base reguladora.

IMPORTANT: Mentre estigui decretat l’estat d’alarma SE SUSPÈN EL TERMINI DE 15 DIES PER SOL·LICITAR L’ATUR. Encara que hagin transcorregut 15 dies des de la finalització del contracte laboral o acomiadament, NO ES PERDRAN DIES DE PRESTACIÓ D’ATUR.

DURANT AQUEST PERÍODE, NO TENS QUE ANAR A L’OFICINA PER RENOVAR LA TEVA DEMANDA: LA DEMANDA ES MANTINDRÀ EN ALTA AUTOMÀTICAMENT.

Es flexibilitzaran tots els tràmits que impliquin mobilitat de les persones, per no perjudicar als i les ciutadanes davant el tancament al públic de les Oficines.

Us expliquem les mesures a les que us podeu acollir

Compartiu aquesta notícia