Informació i excepcions a la suspensió d'activitats extraescolars

La Generalitat de Catalunya va anunciar ahir noves mesures per lluitar contra l'increment de casos de COVID-19 que afecten a l'àmbit cultura i educatiu, amb la prohibició d'activitats culturals i de formacions extraescolars. Avui el Diari Oficial de la Generalitat recull aquestes mesures, i concreta aspectes com les mesures en relació a les classes extraescolars.

A continuació us adjuntem més informació sobre aquest àmbit:

Efectes de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre en les escoles de circ i arts en viu que imparteixen formació no reglada

En atenció al disposat a la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada avui al DOGC, les escoles de formació no reglada han de suspendre l’activitat presencial durant un període de 15 dies a comptar des d’avui.

L’article 12 de l’esmentada Resolució estableix la suspensió de les activitats extraescolars que es realitzen fora del centre educatiu exceptuant:

o   Les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per l'activitat lectiva.

o   Tanmateix, s’estableix expressament que a efectes d’aquesta Resolució, els ensenyaments de règim especial reglats, per la seva mateixa naturalesa reglada, no tenen la consideració d’activitat extraescolar.

Per tant, de la interpretació en sentit contrari de la Resolució, es pot afirmar que les escoles que imparteixen formació no reglada en circ i arts en viu tenen la consideració d’activitat extraescolar a efectes d’aplicació de la present Resolució i, per tant, han d’aturar la formació presencial per un període de 15 dies.

Avui s'ha publicat la Resolució del Departament de Salut que detalla les mesures

Compartiu aquesta notícia