Fins el 7 de desembre es podrà sol·licitar el nou ajut per autònoms

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat avui l'ordre per activar el registre previ per accedir als ajuts extraordinaris per als autònoms, que s’obrirà a partir del dilluns 30 de novembre a les 9 hores i es tancarà el 7 de desembre a les 15 hores a través del Canal Empresa. En aquest cas, l'ordre d'inscripció en el registre no serà important de cara a aconseguir l'ajuda, i encara no se sap de quina quantitat es tracta. La presentació del formulari d’inscripció prèvia serà equivalent a demanar l’ajuda, i no serà necessari realitzar cap altre tràmit. Us anirem informant quan es publiquin més detalls.

Aquest ajut és compatible amb l'ajut per a professionals de la cultura, xifrat en 750€. Per tant, si compliu els requisits us recomanem que sol·liciteu els dos.

Les persones que s'hagin beneficiat de la subvenció per als autònoms del passat 9 de novembre no podran optar als nous ajuts. Segons han publicat mitjans de comunicació, el Govern continua analitzant com es resoldrà la convocatòria i com concretaran els ajuts, i de quina quantitat seran.

L’ordre d’inscripció en el registre no determinarà la preferència en l’atorgament de l’ajuda, que el Govern encara no ha precisat i que es negociarà conjuntament al Consell Català del Treball Autònom, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries del 2020 i 2021.

Més informació sobre aquest ajut per autònoms

La inscripció la podran fer els autònoms donats d’alta en el règim RETA o una mutualitat que fan l’activitat com a persona física a títol individual amb treballadors a càrrec o sense. En tot cas, el màxim de persones contractades per compte d’altri d’aquest autònom no pot superar les sis, prenent com a referència la mitjana de l’any passat.

També poden optar-hi els autònoms que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres socis, però en aquest cas, no hi pot haver més de tres socis. La suma entre socis i treballadors per compte aliè no pot superar les sis persones.
En el cas de socis de cooperatives que cotitzen en el RETA o en una mutualitat, també s’hi poden sumar si no hi ha més de tres socis i la xifra total de socis i treballadors no socis és d’un màxim de sis persones. A més, és necessari que les persones tinguin el domicili fiscal a Catalunya, estiguin donades d’alta en el RETA o en una mútua des d’abans de l’1 d’octubre, tinguin una base imposable sobre la renda de les persones físiques que en el passat exercici disponible sigui igual o inferior a 35.000 euros, i un rendiment net de l’activitat en els tres primers trimestres del 2020 que no superi els 13.125 euros.

Podeu consultar la publicació del DOGC amb més informació AQUI.

ATENCIO: aquest ajut és compatible amb l'ajut per a professionals de la cultura

Compartiu aquesta notícia