Nous ajuts extraordinaris per al sector de les extraescolars

El 4 de gener, el Govern de la Generalitat va obligar a suspendre les activitats de lleure infantil i juvenil, així com les extraescolars que es realitzessin fora de l’horari lectiu. De moment aquesta suspensió s'allarga fins el 24 de gener. Com hem sol·licitat des del sector de les arts escèniques, el Govern anuncia la concessió d’un ajut extraordinari per mirar de pal·liar les conseqüències que ha patit el sector durant els darrers mesos.

Hem comprovat com el decret que regula aquestes noves ajudes  no té en compte la inclusió de més epígrafs d'IAE pels quals estan donats d'alta molts i moltes professionals del circ que imparteixen extraescolars. Des de l'APCC continuarem exigint que es tinguin en compte.

Aquest ajut extraordinari, del qual encara no s'han publicat els terminis de sol·licitud, comptarà amb una partida de 6 milions d’euros, repartits en tres modalitats segons el beneficiari/a:

a)Ajuts dirigits a entitats inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ) que fan activitats de lleure educatiu entre setmana adreçades a infants i joves d’entre 3 i 18 anys: 1.500 euros per entitat. Pagament únic.

b)Ajuts dirigits a persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars: 1.500 euros per sol·licitant. Pagament únic. Entre d’altres (llistat complet a l’apartat del Decret) es consideren activitats extraescolars les següents:

– Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general que es fan fora de l’horari lectiu en centres educatius que imparteixin ensenyaments obligatoris o declarats gratuïts.

– Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i joves d’entre 3 i 18 anys no incloses en el punt anterior, com per exemple els ensenyaments no reglats de règim especial; les relacionades amb música i dansa; les relacionades amb arts plàstiques i escèniques; les activitats de lleure educatiu descrites a l’apartat a) realitzades per persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats no inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.

c)Ajuts dirigits a entitats, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ): 2.500 euros per instal·lació.

Les modalitats d’ajut que preveuen les lletres a) i b) són compatibles amb qualsevol ajut, prestació, subsidi o subvenció pública o privada destinats a la mateixa finalitat.

Es requerirà l’acreditació del compliment dels requisits mitjançant una declaració responsable de la persona sol·licitant.

Per ser beneficiari/a de la modalitat b) caldrà està donat d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques en els epígrafs 933.9 (altres activitats d’ensenyament) o 932.1 (ensenyament de formació i perfeccionament professional no superior).

En cas que s’exhaureixi el pressupost global dels ajuts, el Decret llei preveu ampliar-ne la dotació.

Encara no s'han publicat els terminis de sol·licitud

Compartiu aquesta notícia