La Generalitat anuncia un nou ajut de 750€ per als i les professionals de la cultura

El Diari Oficial de la Generalitat estableix un nou ajut de 750€ per als i les professionals de la cultura. El termini de sol·licitud és del 3 al 9 de març a les 15h, i es tracta d'un ajut de concurrència no competitiva, és a dir que s'atorgarà per ordre d'arribada de les sol·licituds. En l'anterior edició d'aquest ajut a finals de 2020 no es va esgotar la partida pressupostària dedicada per aquest ajut.

En AQUEST ENLLAÇ podeu consultar informació sobre d'altres ajuts anunciats els darrers dies.

BASES DEL NOU AJUT EXTRAORDINARI DE 750€ PER ALS I LES PROFESSIONALS DE LA CULTURA

S'estableix un ajut extraordinari, de pagament únic per un import fix de 750 euros destinat a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i música, que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d'aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit durant l'any 2020 una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.


PERSONES BENEFICIÀRIES I REQUISITS

Les persones beneficiàries de l'ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i música, que han vist les seves activitats suspeses o restringides per raó de la crisi sanitària a Catalunya són les persones que acreditin el compliment dels requisits següents:

a) Ésser major de divuit anys.

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d'alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social (RETA) o per compte aliè, en el Sistema Especial d'Artistes del Règim General de la Seguretat Social o en el Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 1 dia dins de l'any 2020.

d) Haver obtingut uns ingressos durant l'any 2020 que no hagin de superat l'import de 20.000 euros.

e) Acreditar les activitats o serveis culturals suspesos per raó de la crisi sanitària (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o altres), o als quals s'havia compromès.


ATORGAMENT, PAGAMENT I COMPATIBILITAT

1. Aquest ajut s'atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes.

2. L'ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat percebut durant l'any 2020, però incompatible amb els ajuts previstos a l'Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, i amb els ajuts previstos a l'Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. L'atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat pressupostària.

3. Aquesta prestació extraordinària, atenent l'objecte i la seva finalitat, no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.


PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ

1. L'òrgan competent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'aprovar una resolució de convocatòria que s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la qual ha de concretar el procediment de tramitació i concessió de la prestació, d'acord amb el que preveu l'apartat 8 d'aquest article.

2. Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. El termini per presentar les sol·licituds restarà obert durant cinc dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el DOGC de la Resolució de la convocatòria d'aquest ajut.

3. La situació d'excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació administrativa i, per aquest motiu, en la fase de tramitació s'ha de declarar responsablement el compliment dels requisits mitjançant la sol·licitud.

4. La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial de qualsevol dada en la declaració responsable, poden deixar sense efecte aquest tràmit, des del moment en què se'n tingui constància i amb l'audiència prèvia de la persona interessada i, en conseqüència, pot comportar la inadmissió de la sol·licitud de la prestació, sens perjudici que puguin ser causa de revocació si es coneixen amb posterioritat a la concessió, i d'altres conseqüències previstes en l'ordenament jurídic.

5. L'òrgan instructor, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de l'ajut, farà un pla de verificació posterior que pot comportar la presentació, per part de les persones sol·licitants, de la documentació acreditativa que s'indica a la convocatòria, quan així se sol·liciti.

6. El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos comptats des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud, sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini. Finalitzat el termini establert sense haver-se notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.

7. L'òrgan competent per a la tramitació i resolució de les sol·licituds de l'ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i música, és la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8. El criteri d'atorgament dels ajuts és la presentació dins del termini de la sol·licitud, sempre que s'acompleixin els requisits per ser-ne beneficiari i d'acord amb la disponibilitat de crèdit. Si la dotació pressupostària no és suficient per a totes les sol·licituds presentades, i no és possible ampliar aquesta dotació, l'ajut s'ha d'atorgar de forma prioritària i preferent als beneficiaris amb menys ingressos, fins a l'exhauriment total de la dotació.

9. D'acord amb el que estableix l'article 13.2.e) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, no podran obtenir la condició de beneficiaris d'aquest ajut les persones que no estiguin al corrent en les seves obligacions tributàries.

El període de sol·licitud és del 3 al 9 de març a les 15h

Compartiu aquesta notícia