Buzón antiviolencias machistas

Solicitud de intervención por acoso sexual, por razón de sexo, género y/o acoso moral según el protocolo de la APCC.

*Los campos son obligatorios

Persona sol·licitant

Tipologia assetjament

Dades de la persona presumptament assetjada

Classe de vinculació

Descripció dels fets amb identificació de la persona que presumptament ha realitzat la/es conductes constitutives d'assetjament.

Existència de testimonis

Documentació annexa

Sol·licitud
Informació bàsica sobre protecció de dades personals Les dades de caràcter personal seran tractades per l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya i incorporades a les activitats de tractament d'alguna de les següents:

  • Gestió dels Recursos Humans
  • Gestió de les relacions entre les persones associades
  • Gestió de les reserves de les persones usuàries de la CENTRAL DEL CIRC
  • Gestió de les relacions comercials en les prestacions de serveis

Amb la finalitat d'atendre la gestió del Protocol d'actuació davant assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per raó de gènere i/o assetjament moral que vostè sol·licita.

Les dades que facilita no seran utilitzades per cap altre finalitat.

La finalitat de qualsevol de les formes de les violències masclistes regulades en aquest Protocol estarà basada en l'obligació legal inclosa a :

  • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
  • En l'execució d'una missió realitzada per l'interès públic reconegut a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Les dades personals generades per aquesta activitat de tractament durant el termini adient per la gestió de la reclamació a l'APCC poden ser comunicades al Ministeri Fiscal, als òrgans jurisdiccionals i/o a les Forces i Cossos de Seguretat.

Les dades seran conservades durant el temps necessari pel compliment de la finalitat per les que s'han sol·licitat i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades davant l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya amb adreça al:

PARC DEL FÒRUM DE BARCELONA
Moll de la Vela, 2
08930 Sant Adrià del BesósEmail: info@apcc.cat