Canvis aprovats a conseqüència de l'elaboració de l'Estatut de l'Artista

El 29 de desembre de 2018 va entrar en vigor el Reial Decret- Llei 26/2018 en el que s’aproven mesures d’urgència sobre la creació artística i la cinematografia. Aquestes mesures s’originen arran de l’aprovació per part del Ple del Congrés de Diputats, de l’elaboració de l’Estatut de l’Artista el 6 de setembre de 2018. L’informe aprovat pel Congrés dels Diputats demandava que el Govern aprovés mesures d’urgència sobre la creació artística, amb l’objectiu de millorar les condicions laborals dels creadors. Les mesures aprovades es centren en: fiscalitat, protecció laboral i de Seguretat Social i compatibilitat entre prestacions per jubilació i ingressos per drets d’autor.

A continuació us detallem què signifiquen aquestes mesures, gràcies al text elaborat per les advocades de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC).


a) En l’àmbit tributari:


- La modificació de la Llei 35/2006 de 28 de novembre de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) redueixen el percentatge de retenció i ingrés a compte aplicable als rendiments de capital mobiliari procedent de la Propietat Intel•lectual quan el contribuent no sigui l’autor. Aquesta modificació suposa una reducció del 19% al 15%. Però aquesta mesura en principi no afecta al treball de l’actor/actriu sinó a qui van cedits els drets d’autor.


- Pel que fa a la regulació de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable als serveis prestats als productors i organitzadors d’obres i espectacles culturals per part d’intèrprets, artistes, directors i tècnics que siguin persones físiques, es modifica la Llei 37/1992 del 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor Afegit, a fi d’aplicar el tipus reduït (10%).
Aquesta modificació que entenem positiva per a professionals de la creació, direcció i vessant tècnica, no té el mateix efecte en el treball interpretatiu de l’actor; ja que aquest s’emmarca en l’àmbit de la relaciólaboral especial d’artistes en Espectacles Públics (Reial Decret 1485/1985 de l’1 d’agost).


- En relació a la modificació i derogació de les obligacions de la deducció aplicable en l’Impost de Societats per despeses realitzades en territori espanyol per l'execució d’una producció estrangera, cinematogràfica o obra audiovisual, afecta únicament a Productors; no a artistes ni a creadors.
En conclusió cap d’aquestes modificacions fiscals tenen repercussió o millora substancial per a l’artista/intèrpret i en concret, per a l’actor/actriu.


b) En l’àmbit de les mesures i modificacions relatives a l’àmbit laboral i de Seguretat Social:


- El Govern, es dona un període de sis mesos per aprovar una norma reglamentaria que reguli la compatibilitat de la pensió de jubilació amb les activitats d’aquells professionals dedicats a la creació artística que percebin per aquesta activitat drets de propietat intel•lectual i per procedir a l’aprovació d’un Reial Decret per a modificar la regulació de la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics i substituir el Reial Decret 1435/1985 de l’1 d’agost.
Per tant, pel que fa a aquests dos aspectes restem expectants a quins són els canvis i la implementació real tant de la compatibilitat anteriorment esmentada com de les modificacions que el Reial Decret de l’any 1985 pot incloure.
 

L’únic aspecte que caldrà millorar, per resultar parcial i no del tot accessible per part de l’artista, però inicialment positiu és la possibilitat de cotitzar en període d’inactivitat. L’artista es farà càrrec de l’obligació de cotitzar i d’ingressar les quotes corresponents de cotització durant els períodes d’inactivitat. Els artistes que estiguin donats d’alta com a artistes en períodes d’inactivitat podran accedir (si compleixen els requisits) a les prestacions econòmiques per maternitat, paternitat, incapacitat permanent, mort i supervivència derivades de contingències comuns, així com a la jubilació.


Cal tenir en compte que aquest accés serà incompatible amb la inclusió del mateix treballador en qualsevol altre Règim del Sistema de la Seguretat Social, amb independència de l’activitat de la que es tracti. Per tant, s’exclou la possibilitat de compatibilitzar la inclusió en aquest règim amb la prestació de serveis en el Règim General de la Seguretat Social o en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).
 

En conclusió, i avançant-vos que destinarem més endavant una sessió/taula de debat on tractarem aquestes mesures i la seva real repercussió en el sector artístic i cultural, podríem dir que de les mateixes ha faltat:
- Pretendre eradicar la problemàtica de base: el fals autònom.
- Entendre les modificacions des de la comprensió del terme cultura i indústria cultural. Entenent el que comporta i esdevé la cultura per a tothom.
- Aprofundir i no aprovar modificacions que moltes són inaplicables i d’altres són merament estètiques.

Departament Jurídic laboral AADPC
Barcelona, 21 de gener de 2019

Us adjuntem el comunicat elaborat per l'AADPC amb les implicacions fiscals

Compartiu aquesta notícia