L'APdC i L'APCC presenten peticions de millora per la gestió de les subvencions

L'APdC i L'APCC presenten peticions de millora dels tràmits i processos de concessió de les subvencions atorgades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya


A finals del 2018, l'APdC i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC), juntament amb un conjunt representatiu de les companyies i festivals de dansa i circ que conformen el teixit professional a Catalunya, es van constituir en taula de treball per tractar el contingut de les bases reguladores i els tràmits i processos de concessió de les subvencions atorgades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, tant per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), com per l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).
Així, un cop analitzades tant les bases reguladores de les diferents línies de subvencions i l'experiència de les entitats sol•licitants, es va corroborar que hi ha diferents qüestions susceptibles de millora, i el març de 2019 es va procedir a presentar una petició al Departament de Cultura de la generalitat de Catalunya amb les conclusions extretes a la taula de treball i amb propostes de millora.

Aplicació de les mesures necessàries per agilitzar els processos de tramitació i resolució de les línies de subvenció actuals 

•    La creació d'una oficina temporal d'assessoria per acompanyar als sol•licitants en el tràmit de gestió de sol•licituds i en el tràmit de justificació.

•    L'eliminació de l'obligació de presentar documentació que ja obra en poder de l'entitat que gestiona la concessió de les subvencions.

•    La modificació del sistema d'abonament de les quantitats atorgades, acceptant el pagament anticipat de la totalitat de la quantitat subvencionada.

•    La possibilitat de modificar els imports d'altres ingressos percebuts previstos, si aquests són definitius, en el tràmit de l'actualització.

•    La simplificació dels tràmits de sol•licitud i justificació de les subvencions, a fi de tendir cap a un procés àgil i eficient. Tant dels requisits que han de complir els documents acreditatius de la justificació, com de la informació que es demana respecte als conceptes de les factures que es presenten. És imprescindible que es modifiqui el mètode de sol•licitud i justificació actual a fi de tendir cap a un procés àgil i eficient.

•    Major publicitat i transparència en la instrucció i en la resolució del procediment de concessió de subvencions i Major publicitat i transparència respecte al destí de les quantitats reintegrades.

Creació d'una taula de treball
En el document lliurat al Departament de Cultura també se sol•licita la creació d'una taula de treball de convocatòria regular en la qual es convoquin, juntament amb membres de l'OSIC i l'ICEC, a l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i a l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya, així com a companyies i festivals representatius del sector, a fi de tractar conjuntament les qüestions que necessiten una reformulació assolida a partir del consens, per tractar, entre altres que sorgeixin, les següents peticions:
  
•    La modificació del concepte del percentatge màxim subvencionable.

•    Reformulació de la tipologia i percentatges aplicables a les despeses subvencionables.

•    L'organització del calendari de presentació i concessió de les subvencions a fi que el pagament no sigui posterior a la realització de l'activitat subvencionada i a fi d'equiparar els terminis de presentació de les diferents línies de subvencions.

Es tracta dels ajuts de l'ICEC i de l'OSIC del Departament de Cultura de la Generalitat

Compartiu aquesta notícia