Petició de mesures específiques que atenguin les necessitats del professionals de circ, dansa i arts de carrer

La cancel·lació i suspensió d'espectacles de dansa, circ i arts de carrer, així com d’altres activitats relacionades amb espais escènics i de creació, col·loquen al sector cultural en una posició crítica. Si no es prenen mesures urgents, es corre el risc que aquests sectors no sobrevisquin a la situació de crisi actual ni puguin recuperar-se en un futur pròxim.
El període d'afectació per la crisi del COVID-19 coincideix amb els mesos de màxima activitat i implica pèrdues anuals que podrien arribar o superar el 80% de la facturació prevista. Les associacions de professionals dels sectors del Circ, la Dansa i les Arts de carrer han proposat a les administracions una sèrie de mesures urgents per afrontar aquesta situació.

El treball ha estat coordinat per la Federació d'Associacions de Professionals de Circ d'Espanya(CircoRed), la Federació Estatal de Companyies i Empreses de Dansa (FECED), la Federació Espanyola d'Escoles de Circ SocioEducativo (FEECSE) i PATEA, Arts de Carrer Associades, al costat de la jurista especialitzada, Eva Moraga. El document de mesures específiques per al sector culturales va lliurar al Ministeri de Cultura i Esport el passat dilluns 23 de març per a la seva consideració i estudi.

En aquest document s'exposa perquè les mesures que s'han aprovat aquests dies i en successius decrets, no s'adeqüen a la realitat del sector de la dansa, el circ i les arts de carrer i no tenen en compte les particularitats del sector cultural: la intermitència, la irregularitat de l'activitat i dels ingressos i la seva mínima capacitat d'endeutament futur, incapaç d'encaixar en la línia d'avals anunciada. Es presumeix que els  i lesprofessionals autònoms estan donats d'alta de manera contínua i regular, cosa que no és així en molts casos atès que la seva activitat és intermitent, i es parteix d'una idea concreta d'empresa: la que manté una estructura fixa de personal en el temps i amb contractes estables. No obstant això, ballarins i ballarines, artistes de circ, professionals de la música, cantants, actors i actrius, són contractats per compte aliè en el Règim Laboral Especial d'Artistes quan han d'assajar i actuar. Fora d'aquests períodes, no estan contractats laboralment ni donats d'alta com a autònoms.

Des que el passat 18 de març, el Ministeri de Cultura sol·licités a les diferents associacions del sector cultural estudiar l'adeqüació de les mesures urgents extraordinàries promulgades amb caràcter general per fer front a l'impacte social del COVID-19 recollides en els Reials Decrets 7/2020 i 8/2020, s'ha evidenciat per part d'aquestes associacions les greus conseqüències econòmiques i estructurals per al sector professional de les arts escèniques, que ha vist totalment paralitzada la seva activitat -de manera similar a molts altres professionals de la cultura en general-, davant d'una situació d'incertesa en relació a quan podrà reprendre l'activitat i sense comptar, de moment, amb mesures de suport específiques.

MESURES D'EXTREMA URGÈNCIA QUE ES DEMANEN DES DEL CIRC, LA DANSA I LES
ARTS DE CARRER

Fins a la data, les mesures proposades generen problemes d'execució i implementació en el circ,la dansa i les arts de carrer, i no preveuen situacions que són d'especial incidència en aquestes activitats professionals. Per tot això, des d'aquests sectors es demana que es modifiqui el Reial Decret 463/2020 per aclarir que les persones amb el règim autònoms amb activitat relacionada amb la dansa i el circ i arts de carrer es puguin beneficiar automàticament de la prestació extraordinària per cessament d'activitat sense necessitat que s'hagi d'acreditar una reducció de la facturació del 75%.

A més, que s'aprovi un fons d'emergència per a aquells i aquelles autònoms i treballadors/es per compte d'altri que no es trobaven d'alta en el moment de la declaració de l'estat d'alarma i un fons d'emergència d'ajuts directes a empreses, empresaris/es i professionals autònoms que cobreixi el pagament d'una indemnització del 100% dels contractes cancel·lats per causa de força major; els préstecs i crèdits que vencin durant l'estat d'alarma i almenys durant 6 mesos més fins que es torni a la normalitat; i el pagament de lloguers de locals i oficines afectes a l'activitat.

D'altra banda, volem que es concretin dates certes per als contractes i compromisos de contractació que han quedat suspesos i  que s’arbitri la fórmula legal adequada per al pagament per avançat de la totalitat dels contractes o compromisos de contractació; o es realitzin abonaments a compte de les operacions preparatòries per a la seva execució d’almenys un 90% de l'import acordat; que es paguin urgentment per part de les entitats del sector públic els contractes ja executats i facturats; i s'abonin els ajuts concedits pendents de pagament; i se suspenguin, per als sectors de la dansa i el circ, tots els terminis tributaris, inclosos els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries i s'exoneri del pagament de les cotitzacions socials a aquelles empreses i autònoms que continuïn amb treballadors/es per compte d'altri contractats/des. Finalment, que s'aprovin condicions i requisits específics adaptats a les circumstàncies reals d'ambdós sectors per a les línies d'avals al finançament concedits per part d’entitats financeres i de crèdit a empreses i autònoms per al cas que no s'aprovin ajuts directes a aquests efectes o no els siguin aplicables les condicions i requisits fins ara establerts.

Comunicat conjunt de CIRCORED, FECED, FEECSE i PATEA

Compartiu aquesta notícia