Inicia el termini per sol·licitar subvencions per a despeses estructurals i per compensar pèrdues

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura ha obert avui dilluns 25 de maig el termini de presentació de dues subvencions creades per afrontar el COVID-19. Es tracta de subvencions per a despeses estructurals d'entitats afectades pel cessament de l'activitat cultural a causa de l'estat d'alarma i subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant aquest període. ATENCIÓ: Us recomanem que feu la sol·licitud el més aviat possible perquè es tracta d'una subvenció de concurrència no competitiva i es resoldrà tenint en compte l'ordre d'arribada de les peticions.

ÚLTIMES NOTÍCIES SOBRE AQUESTES SUBVENCIONS: des del Departament de Cultura han comunicat que estan treballant en una modificació de les bases perquè es puguin subvencionar també actuacions fora de Catalunya. Ja les podeu afegir al pressupost tot i que encara no s’hagi aprovat la modificació.


Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID 19
Són subvencions per contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions extraordinàries, sigui quina sigui la finalitat, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o l’Institut Català de les Empreses Culturals convocades amb motiu de la crisi provocada per l’estat d’alarma de la COVID-19; en canvi, són compatibles amb altres subvencions dels organismes esmentats per a la mateixa finalitat, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i haureu de tenir un certificat digital per poder signar la sol·licitud.

Important: l’ICEC convoca una línia de subvenció semblant a aquesta que tindrà major dotació econòmica i preveu una assignació d’imports més adient al tipus d’entitats que concorren a les seves subvencions.

Termini de sol·licitud: del 25 de maig al 30 d'octubre del 2020. Poden optar a aquestes subvencions les associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre i les federacions d’entitats privades sense ànim de lucre.

-Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID 19 (aquesta és la via per sol·licitar el percentatge del catxet del Programa.cat en bolos anul·lats)

Són subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el període d’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquesta línia d'ajuts és incompatible amb altres subvencions extraordinàries, sigui quina sigui la finalitat, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o l’Institut Català de les Empreses Culturals convocades amb motiu de la crisi provocada per l’estat d’alarma de la COVID-19.
Termini de presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 30 d'octubre de 2020.

A qui va dirigit
a) Persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats culturals remunerades i compleixin algun dels requisits següents:

Que tenien aprovada o programada una o més actuacions professionals fora d’horari escolar en algun dels equipaments del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) o en espais que no constitueixen equipaments escènics o musicals en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants que no en disposen. La Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques és l’òrgan que haurà d’haver validat la programació de l’entitat sol·licitant a l’aplicació Programa.cat.
 

Que havien estat contractats o tenien compromisos de les entitats organitzadores per a realitzar espectacles o concerts de caràcter professional en festivals d’arts escèniques o en circuits i xarxes de difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música. Als efectes d’aquestes bases s’entén per:
2.a Circuit: el conjunt d’espais i equipaments escènics i musicals on es fa una programació artística tancada, amb criteris d’economia d’escala i coordinada per un operador.
2.b Xarxes de difusió: el conjunt de programadors coordinats per un operador que treballen per oferir espectacles i concerts a partir d’un catàleg artístic comú a disposició de cada equipament.
 

Que havien estat contractats o tenien compromisos de les entitats organitzadores per a desenvolupar projectes professionals d’arts visuals en equipaments públics o privats.
Que havien estat contractats per museus inscrits en el Registre de Museus de Catalunya, equipaments patrimonials, arxius i biblioteques per a realitzar serveis educatius, guiatges, tallers, lectures, treballs de digitalització, consultories, treballs de gestió documental i arxivística i restauració de documents o altres activitats pròpies d’aquests equipaments culturals.
 

Que havien estat contractats per entitats públiques o privades per realitzar treballs d’intervenció arqueològica o paleontològica.
Que havien estat contractats o tenien el compromís signat dels propietaris de béns mobles o d’elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble de titularitat pública o privada per dur-ne a terme la restauració.
b) Entitats sense ànim de lucre que organitzen activitats culturals de pagament i que compleixin algun dels requisits següents:

Que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular amb públic de pagament.
Que tenien previst organitzar festivals i esdeveniments similars d'arts escèniques o literaris amb entrada de pagament, d’arts visuals o de difusió de la llengua amb patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat.

Termini de presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 30 d'octubre de 2020

Es poden demanar part del catxet dels bolos contractats per Programa.cat

Compartiu aquesta notícia