Més de 1.500 professionals de la cultura han sol·licitat la prestació extraordinària per a subministraments bàsics

Des del 15 de juny, 1.592 professionals de l’àmbit cultural han presentat la sol·licitud per beneficiar-se de l’ajut econòmic extraordinari que atorga el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Cultura. Aquesta línia, amb una dotació de 5 milions d’euros, s’adreça a treballadors d’activitats artístiques i escèniques per pal·liar els efectes econòmics que ha provocat en aquest col·lectiu la crisi sanitària de la Covid-19.

Es tracta d’una prestació social de caràcter econòmic, extraordinària i de pagament únic, de com a màxim 1.024 euros, que s’atorga pel procediment de concurrència no competitiva fins a exhaurir el pressupost. Per tant, és important que presenteu la vostra sol·licitud el més aviat possible. El termini de sol·licitud de l'ajut s'acabarà quan s'esgoti la seva dotació.

Aquí podeu consultar més informacio i trobareu la documentació necessària per gestionar l'ajut.
 
Persones beneficiàries i requisits per la prestació

L’ajut s’adreça a artistes, tècnics i professionals que acreditin una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària COVID-19.

Per sol·licitar l’ajut cal ser una persona major de 18 anys, empadronada i residir legalment a Catalunya, que treballi de manera recurrent i com a mitjà fonamental de vida dins del sector de les arts escèniques que es trobi en els següents casos:

    Ser persona treballadora per compte aliè i haver cessat en la seva activitat com a conseqüència de la crisi sanitària derivada del COVID-19.
    Ser persona treballadora per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada del COVID-19.

En concret, la persona sol·licitant ha d’haver exercit alguna activitat professional, per compte propi o aliè, en situació d’alta en el règim especial d’autònoms de la seguretat social per activitats en les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, en el sistema especial d’artistes del règim general de la seguretat social, o bé, pel cas dels tècnics, que hagin cotitzat al règim general de la seguretat social per les mateixes activitats.

En tots els casos, la persona sol·licitant ha d’haver cotitzat un mínim de 15 dies l’any 2019, i no ha d’haver meritat cap tipus d’ingressos entre el 14 de març i el 6 de maig, ambdós inclosos, o bé que aquests no hagin superat conjuntament, en còmput mensual, l’import del salari mínim interprofessional.

Per últim, s’aplicaran el compliment dels requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició les persones treballadores del règim especial d’artistes i les subjectes a la relació laboral especial d’artistes en espectacles públics.

Incompatibilitats

Aquesta prestació és incompatible  amb la percepció d’altres ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, si la suma mensual no supera el límit que estableix els requisits, entre els dies 14 de març i 6 de maig, periodes en els que no han tingut accés a ajuts en la seva majoria.

També és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a les que pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d’aquelles prestacions.

Imatge deHOerwin56 aPixabay

L'ajut esgotarà termini quan s'acabi la seva dotació econòmica

Compartiu aquesta notícia