Novetats en la normativa de seguretat front el COVID-19 a les arts escèniques

El comitè tècnic del Procicat ha aprovat el pla sectorial de represa de les arts Escèniques, ja que fins ara se seguia aplicant les mesures de la fase 3 del confinament. Aquest protocol estableix noves mesures de protecció comunes per als col·lectius artístics, tècnics i equipaments escènics. (Atenció, aquest protocol es va aprovar abans de de la publicació de l'obligació de portar mascareta independentment de si es manté la distància de seguretat).

Aquest protocol vol donar cobertura a totes les especialitats, processos de treball i tipologies d'empreses, teatres, carpes, sales de concerts, o espais escènics o de música a l'aire lliure tant estàtics com en itinerància.

Quant a les arts escèniques, destaquen les novetats en mesures de protecció comunes per als col·lectius artístics, els aforaments, que són menys limitats si es fa obligatori l'ús de mascareta per al públic, i canvis en la distància mínima entre espectadors, ja que entren en joc els "grups de persones de contacte habitual". De fet, cadascun d'aquests grups podrà seure junt als teatres i als cinemes i, si estan a distància de la resta de persones, no caldrà que utilitzin mascareta.

Pel que fa a les mesures per als col·lectius artístics, s’estableixen les següents mesures especifiques (a més de les generals):

a.Elscol·lectiusartísticsqueobtinguinlacondiciódegrupdeconvivènciahabitual quedaran exempts del compliment de la distància física interpersonal de seguretat i de l’ús de la mascareta, durant la realització del seu quefer professional. Perquè un col·lectiu artístic obtingui la consideració de grup de convivència habitual, caldrà que compleixi una de les condicions següents:

1. Contacte habitual demostrable del col·lectiu durant un mínim de catorze dies, sense que cap membre hagi presentat simptomatologia COVID-19, o bé que no hagiestatencontacteambcappersonaquehagicontretlamalaltia.Serà responsabilitat de les persones que es reconeguin com a contacte habitual i què, com a tal, disposin de dades de localització mútues.

2. Quetotselsmembresdelcol·lectiuartístics’haginsotmèsaunaprova homologada de detecció de COVID-19 amb resultat negatiu en el moment en què inicien els assajos (només quan així ho determini el Servei de prevenció de riscos laborals).

b.Enambdóscasoscaldràques’adoptinlesmesuresnecessàriesperevitarla generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i adoptaran les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en la higiene freqüent de mans, la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç enaquestscasosievitartocar-selacara,nasiulls);elmantenimentdegrupsde convivència habitual el més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.

El Procicat ha publicat el pla de represa que afecta a públic, artistes, tècnics i equipaments teatrals

Compartiu aquesta notícia