La prestació extraordinària per a professionals de la cultura obre termini demà divendres

El Departament de Treball i Afers Socials ha publicat els requisits per demanar la prestació extraordinària per a professionals de la cultura, que obrirà el termini de sol·licituds demà divendres 27 de novembre fins el 4 de desembre. L'ajut s'ha modificat i serà de concurrència competitiva, per tant, no és important l'ordre d'arribada de sol·licituds.

Us adjuntem més informació sobre els requisits d'aquests ajuts:


Presentació de sol·licituds
Del 27 de novembre (a les 9 del matí) fins al 4 de desembre de 2020 (a les 9 del matí).

Requisits

    Ser major de divuit anys.
    Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
    Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d'alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social ( RETA) o per compte aliè, en el Sistema Especial d'Artistes del Règim General de la Seguretat Social, per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i d'altres activitats culturals, ja siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, o bé al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 1 dia l'any 2020.
    El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona beneficiària no han de superar l’import de 13.000 euros. Es compten com a ingressos tots els procedents de retribucions per treball o procedents d'ajuts, prestacions, subsidis o subvencions, públics o privats, o de qualsevol altra mena, percebuts entre l'1 de gener i el 3' de setembre de 2020.
    Acreditar de manera fefaent les activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, o altres) així com els serveis pels quals havia estat contractada o als quals s'havia compromès.
    Acreditar que les activitats suspeses han estat cancel·lades per l'entitat o l’empresa organitzadora.


Quantia de l'ajut

S'estableix un pagament únic de 750 euros, fins a l'exhauriment total de la partida pressupostària destinada a aquests efectes.

L'ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat excepte amb l’ajut extraordinari pel manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, regulat al capítol I del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre.

Es limiten els ingressos a 13.000€ del gener al setembre de 2020

Compartiu aquesta notícia