La facturació de les companyies de circ baixa un 38% el 2020 a causa de la COVID-19

Les companyies de circ han patit una davallada del 38% en la seva facturació durant el 2020 respecte el 2019 com a conseqüència de la COVID-.19. Aquesta és una de les dades que es desprén de l’Enquesta de Companyies que organtiza l’APCC amb la coordinació de  Joan Ramon Graell, en què han participat un total de 22 entitats artístiques. Els resultats també evidencien que s’han desplomat les actuacions fora de Catalunya en un 20%, sobretot a l’estranger, on les restriccions han estat més prolongades.

Caiguda de la facturació

Aquesta baixada en la facturació, ha suposat una mitjana de 46.000€ facturats per companyia i uns 9.000€ a l’any per a cada artista, un 43% menys que el 2019.
Per contra, ha crescut en un 42% la facturació mitjana per actuació, fet que podria deure’s a què s’han contractat en major mesura espectacles de gran i mitjà format, amb preu més cars, respecte a d’altres anys, i que hauria caigut en major mesura la contractació d’espectacles de petit format amb preus més reduïts.

Problemàtiques destacades

Així doncs, en relació amb les principals preocupacions de les cies durant els anys que hem fet l’enquesta, s'han imposat altres qüestions com la manca de circuit, i de l’ Estatut de l'Artista i la precarietat i s'ha reduït la sensació de manca d'espais per a entrenar i crear. Es consolida també un malestar per l’excés de burocratització. Això fa augmentar les hores d'oficina en detriment de la creació, ja que, la majoria decompanyies no pot disposar d'altres professionals dedicats a la gestió. Concretament, un 50% de les companyies no disposa de cap persona dedicada plenament a aquest àmbit.

La crisi econòmica també ha implicat que disminueixi en un 2% el nombre de companyies que només es dediquen a l’exhibició, amb un 12% sobre el total. Ha crescut en un 15% el nombre de companyies que es dediquen també a la formació, i es situa en el 56% de les entitats enquestades. S’evidencia de nou, doncs, que la pervivència econòmica dels i les artistes requereix d’altres feines a part dels espectacles.

L’increment de la precarietat també es reflecteix en el creixement del nombre de cies que no tenen estructura jurídica, que ha crescut de forma important en un 18%.

La mida de les entitats també denota la dificultat de creixement del sector, ja que creix el nombre de companyies que es componen de 2 o menys artistes en un 5% i es situa en un 62% respecte el global.

Paritat

La presència de dones a les companyies catalanes arriba tot just al 40%.En relació a d'altres anys es va equilibrant el percentatge de dones en totes les companyies, independentment de la seva facturació. Fins ara hi havia més presència de dones en les cies amb menys facturació.

AQUÍ podeu consultar l’informe complet de l’enquesta elaborat per Joan Ramon Graell.
Malgrat comptar amb una mostra de 22 companyies respecte un univers de 120, és a dir, un 40%, el fet que les dades mostrin una evolució lògica respecte a les enquetes anteriors evidencia la fiabilitat dels resultats. L’APCC és conscient de la dificultat de l’obtenció de dades en l’àmbit del circ, i per això de forma gairebé anual duu a terme aquesta enquesta.

Trobareu més informació sobre les enquestes dutes a terme per l'APCC els anteriors AQUI.

És una de les conclusions de l’Enquesta de Companyies de l’APCC en què han participat 22 organitzacions

Compartiu aquesta notícia