La precarització i la burocràcia, preocupacions principals de les companyies de circ

La novena Enquesta de Companyies de Circ l'APCC ha recollit les dades de 85 companyies de l'any 2022, xifra que suposa un increment molt gran respecte a la mostra recollida en les anteriors edicions. Els resultats marquen una tendència a l'increment dels ingressos per companyia, però el diners percebuts pels membres ha disminuït, aspecte que indica un increment de la precarietat paral·lela al creixement del sector. A més de la precarietat, una altra de les principals preocupacions de les companyies és la creixent burocràcia, que es dona cada vegada en més àmbits de la gestió, i la manca de conveni laboral. AQUI podeu consultar l'informe de l'enquesta.

Per part de l'APCC es farà arribar aquesta enquesta a les administracions per tal que coneguin la realitat del sector, ja que sovint les enquestes que es duen a terme per part seva no aconsegueixen recollir la diversitat de companyies i professionals que es dediquen al circ. Joan Ramon Graell ha dut a terme anàlisi de les dades recollides a l'enquesta, i volem destacar la tasca de trucades per part de la nostra sòcia Ruth Salama, que sens dubte ha incrementat el nombre de dades recollides enguany.

Increment de les persones dedicades a gestió i a tècnica

Les 85 companyies de la mostra estan formades per 437 membres, i la majoria hi treballen com artistes, unes 269. De la resta, 93 estan involucrades en tasques de gestió i 75 són especialistas en àrees tècniques.

És interessant observar una tendencia creixent al llarg de les diferents edicions de l'enquesta, amb un increment constant de professionals dedicats a la gestió i la tècnica.

Companyies amb poc membres i de la província de Barcelona

Cada companyia està formada per una mitjana de 3,1 persones, una xifra que no ha augmentat durant els anys que hem fet l'enquesta.  De fet, la meitat de les companyies s'integren de 4 o menys artistes. Les disciplines de circ més practicades per les companyies són: pallassa/o i els aeris.

A nivell geogràfic, més del 74% de les companyies tenen el seu domicili fiscal a la província de

Barcelona. Un 10% el tenen fora de l'Estat espanyol.

Més autònoms i menys facturació a través d'altres estructures

Les dades de les enquestes demostren que la figura de l'autònom ha augmentat la seva presència  superant a la facturació a través d'una altra estructura, que era la majoritària fa uns quants anys. Això creiem que és degut a les ajudes als autònoms i a les possibilitats de gestió dels pressupostos que dona tenir una estructura jurídica pròpia.

Portugal, uns dels països on viatja més el circ català

Les companyies enquestades tenien 161 espectacles en actiu l'any 2022 i van estrenar 38 espectacles. Això fa una mitjana d'1,49 espectacles en actiu i 0,49 espectacles estrenats per companyia. La xifra mitjana d'espectacles estrenats ha anat variant molt degut a particularitats del mercat, fluctuacions econòmiques i sanitàries.

El 56% de les representacions es duen a terme a Catalunya, front el 31% a la resta de l'Estat  i el 12,5% a l'estranger.

En aquest sentit, cal destacar que, a part de França, el segon país en rebre circ català és Portugal, i que fins ara aquest lloc l'ocupaven altres països com Alemanya.  

Foto: Aïda Pascual Cia: Troposfera XYZ

Un total de 85 companyies han respost la novena enquesta de l'APCC

Compartiu aquesta notícia