L'ensenyament d'activitats circenses està exempta d'IVA

Les activitats de formació en circ poden facturar-se sense IVA, segons l'article 20.1.9 de la Llei 37/1992. Així es desprèn d'una consulta feta a Hisenda a la que ha tingut accés l'APCC, que té en compte que  la Generalitat de Catalunya ha creat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Animació en Circ i un Cicle Formatiu de Grau Superior en Arts del Circ, i per tant els ensenyaments de circ es poden considerar inclosos en un pla d'estudis i estarien exempts de l'Impost sobre el Valor Afegit.

La normativa sobre IVA estableix que les activitats de formació en matèries incloses en plans d'estudis estan exemptes d'aquest impost si es compleixen el següents requisits:

  1. Han d'estar realitzades per entitats de Dret Públic o entitats privades autoritzades per l'exercici d'aquestes activitats. Els centres d'ensenyament es consideraran autoritzats o reconeguts quan prestin un servei d'ensenyament objectivament inclòs en algun pla d'estudis del sistema educatiu espanyol.
  2. Han de ser activitats d'ensenyament, és a dir que suposin la transmissió de coneixements i competències entre un professor/a i els/les alumnes. Així doncs, les activitats no poden tenir un caràcter merament recreatiu (com per exemple els tallers en el marc de festes majors, els tallers de circ en família,...).

Aquesta informació ha estat redactada a partir de la Consulta V0598-17 feta a Hisenda amb data 08/03/2017 sobre la tributació en l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) de l'activitat de formació en relació a una associació que fa activitats de formació de circ en escoles. AQUI podeu consultar el text complet d’aquesta consulta.

La competència per determinar si les matèries que són objecte d'ensenyament es troben o no incloses en algun pla d'estudis del sistema educatiu a efectes de l'aplicació de la mencionada exempció, correspon al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o la Comunitat Autònoma corresponent.

En aquest sentit, la resposta d'Hisenda té en compte que la Generalitat de Catalunya ha creat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Animació en Circ i un Cicle Formatiu de Grau Superior en Arts del Circ.

Quan s'apliqui l'exempció d'IVA, caldrà afegir la següent frase a la factura corresponent:  Factura exempta d'IVA segons l'article 20.un.9è de la Llei 37/1992.

Foto: Marta García Cardellach

No caldrà imputar IVA perquè els ensenyaments de circ es poden considerar inclosos en un pla d'estudis (article 20.1.9)

Compartiu aquesta notícia