Deu espectacles de circ a la programació de Fira Tàrrega, que s'inaugura amb el llenguatge híbrid d'Insectotròpics

Les experiències Tàrrega tornen una vegada més a la càrrega. La Fira de Teatre al Carrer torna el proper 10 de setembre amb forces molt renovades i amb un nou "ca tàleg d'experiències", com el defi neix el seu director, Jordi Duran. Un catàleg amb 56 companyies -15 d'estrangeres- que espera sa tisfer tant els paladars més exi gents com el gran públic -per al qual es tornen a habilitar l'Onda ra Park i les nits de hip hop- i, per descomptat, els professionals, si guin artistes o les legions de pro gramadors de tot el món que acu deixen cada any a buscar especta cles. Per a tots ells, Tàrrega posarà aquest any l'accent en es pectacles en els quals les arts vi suals tinguin un pes especial, i per això justament l'espectacle inau gural anirà a càrrec del llenguatge híbrid, entre cinema, pintura, tea tre i música, de la companyia In sectotròpics, un col?lectiu de tres videocreadors, dos pintors i un músic, que han anat creixent els últims anys a la Fira de Tàrrega i que aquest any finalment l'obren amb Compra'm, una obra que parteix del mite de la capsa de Pandora per parlar de la felicitat i del buit de la societat de consum.


Això sí, aquest any l'espectacle inaugural no estarà sol en la pri mera jornada. L'acompanyaran dos muntatges de pes durant la resta del dia. D'una banda, i des prés d'haver aconseguit un èxit enorme l'any passat amb Chicken legz -que es va celebrar en una hí pica i estava protagonitzada per un toro mecànic-, tornen els Ani mal Religion amb Sifonòfor. Un muntatge amb circ i una cantant d'òpera que van estrenar a L'Au ditori però que arriba a Tàrrega transformat. Per altra banda, tor nen dues companyies més que han triomfat ja a Tàrrega, però que ara arriben unides: els mexi cans Vaca 35, que van arrasar amb la seva carnal versió de Les criades de Jean Genet, i els catalans Teatrodecerca, que es van ficar el públic a la butxaca amb la festa d'aniversari Que vaya bonito, munten junts ara Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido, que parla de l'exili, la immi gració i la diferent mirada sobre la mort a Mèxic i a Espanya.


Entre els plats forts de la fira hi haurà les noves creacions de Vero Cendoya -dansa i futbol a La partida-, Leandre amb l'espectacle de clown Iceberg, l'homoeròtic Los cuerpos, del duo de dansa ar gentí Cortez Fontán, l'acte sacra mental de Calderón La cena del rey Baltasar a càrrec dels madri lenys Los Números Imaginarios, l'espectacular claqué de la nord americana Michelle Dorrance o el clown sobre la guerra dels ita lians Dadarò. I a l'escenari Urban Nation dedicat al hip hop hi hau rà, gràcies a la col?laboració amb el festival Summerstage de Nova York, Ephrat Asherie i Ousmane Omari Wiles, a més de l'artista vi sual Quim Moya i del madrileny Dani Pannullo. Finalment, la fira acollirà el Fresh Street, el primer seminari europeu per al desenvo lupament de les arts de carrer, que acollirà 200 operadors cultu rals clau de tot el continent.

Article de Justo Barranco publicat a La Vanguardia
 

El circ a Fira Tàrrega

Dins de la programació trobem 10 propostes de circ, la majoria de les quals són d’origen català. Així s’hi podran veure Cadàver exquisit, de Vol de ment, el taller de Circ a les golfes de Los Herrerita, Entredos, de la companyia Capicua, Iceberg, el nou espectacle de Leandre, la Cia. En diciembre amb el seu espectacle Purpusii, i Sifonòfor, l’espectacle que L’Auditori de Barcelona va encarregar a Animal Religion (Premi Moritz de FiraTàrrega 2014 per Chicken Legz). A més, també es podrà veure l’artista basca Leire Mesa i el seu Qatar No existe, Vincles, el nou espectacle de la companyia balear Circ Bover que celebra els seus 10 anys, els aragonesos Companyia D'Click i el seu L'avant – Première, i el quartet francocatalà de Marcel et ses Drôles de Femmes i el seu espectscle Miss Dolly.

Sifonofor d'Animal Religiones pdorà veure el primer dia de la Fira

El circ d'Animal Religion i el teatre dels mexicans Vaca 35 completen la jornada inaugural

Compartiu aquesta notícia