Portal de la transparència

Portal de la transparència

L’APCC, per voluntat de la seva junta directiva en representació de l’assemblea de socis, aplica els supòsits de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. D’altra banda, cal indicar que la llei també és d’obligat compliment per l’APCC en tant que més del quaranta per cent dels seus ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics (en concret, un 60% a data maig 2015).

Podeu llegir en aquest link la Llei en la seva totalitat.

En els tres apartats inferiors detallem de quina manera l’Associació compleix les obligacions que li són pròpies.
 

Transparència

L'APCC difón la seva activitat a través de la web de l'APCC, tot indicant la data de publicació i actualització. La informació està organitzada de forma accesible, temática, cronòlogica i comprensible.

Més informació

Bon govern

L'APCC respecta el principi de legalitat, la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques, la imparcialitat en la presa de decisions, no condicionada per conflictes d'interessos i la igualtat.

Més informació

Govern obert

L'APCC incorpora els socis i els professionals del sector a la presa de decisions, a través de l'assemblea de socis, les reunions de la junta directiva i les comissions de treball. També fa una avaluació permanent dels serveis.

Més informació