Portal de la transparència

Transparència i accés a la informació pública

L’APCC difón la seva activitat a través de la web de l’APCC, tot indicant la data de publicació i actualització. La informació està organitzada de forma accesible, temática, cronòlogica i comprensible.


L’APCC, a més, fa pública la informació relativa a:

  • L’organització institucional i l’estructura administrativa, a l'apartat de la web Qui som?
  • La gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, incloent la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu, així com els ajuts públics rebuts, que queden recollits a les Memòries anuals  i els plans d’acció i pressupostos que són aprovats per l’assemblea general i queden recollits a l'apartat Documents interns
  • Les decisions i les actuacions, tant les preses en reunions de l’Assemblea general com en les de la junta directiva (en aquest cas, només accessibles als socis), que queden recollides a l'apartat Documents interns
  • Els informes i els estudis, que queden recollits a l'apartat Recursos i documentació 
  • El pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades de llur execució amb caràcter semestral i de llur liquidació, i el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (els mesos d’agost i febrer).
  • La informació sobre les dades més rellevants de l’inventari general del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials i als béns mobles amb un valor especial, a través del Compte d’explotació, que es presenta anualment.