Portal de la transparència

Bon govern

L’APCC, en representació dels socis, respecta el principi de legalitat, la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques, la imparcialitat en la presa de decisions, no condicionada per conflictes d’interessos, la igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.


L’equip i la junta directiva de l’APCC treballen ajustant la gestió i els recursos a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s’ha concebut, respectant el retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen.


Exerceixen el seu càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme cap activitat que pugui entrar-hi en conflicte (en cas que es pugui donar una situació de conflicto d’interessos, el membre de junta o de l’equip s’abstè de participar en les negocicions sobre el tema).


I estan compromesos a utilitzar la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de l’interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè i al mateix temps, a mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l’exercici de llurs competències.


En tots els casos actuen sobre la base de la bona fe i en el cas dels membres de la junta, no reben cap retribució per raó del càrrec.